ODPADY A LEGISLATIVA

Společnost HOTTECH s.r.o. je držitelem oprávnění k výkupu, nakládání a zpracování odpadů vyjma nebezpečných 

Zde ke stažení naše povolení od KÚ Olomouc

KÚ Olomouc, povolení nakládání s odpady.PDF (1012235)

Zabýváme se prioritně výkupem plastových materiálů, ale jsme schopni zpracovat i pochromované dílce, dřevěné paltey, papír a kov, přepracovat je nebo třídit a dále využívat 

3

ODPADY ZE ZPRACOVÁNÍ DŘEVA A VÝROBY DESEK, NÁBYTKU, CELULÓZY, PAPÍRU A LEPENKY

03 01

Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek a nábytku

03 01 01

Odpadní kůra a korek

03 01 05

Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04

03 01 99

Odpady jinak blíže neurčené

03 03 01

Odpadní kůra a dřevo

12

ODPADY Z TVÁŘENÍ A Z FYZIKÁLNÍ A MECHANICKÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY KOVŮ A PLASTŮ

12 01

Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické povrchové úpravy kovů a plastů

12 01 05

Plastové hobliny a třísky

12 01 99

Odpady jinak blíže neurčené

15

ODPADNÍ OBALY; ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTICÍ TKANINY, FILTRAČNÍ MATERIÁLY A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ

15 01

Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu)

15 01 01

Papírové a lepenkové obaly

15 01 02

Plastové obaly

15 01 03

Dřevěné obaly

15 01 04

Kovové obaly

15 01 05

Kompozitní obaly

15 01 06

Směsné obaly

16

ODPADY V KATALOGU JINAK NEURČENÉ

16 01 03

Pneumatiky

16 01 19

Plasty

16 01 22

Součástky jinak blíže neurčené

16 01 99

Odpady jinak blíže neurčené

16 03

Vadné šarže a nepoužité výrobky

17

STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY

17 02

Dřevo, sklo a plasty

17 02 01

Dřevo

17 02 03

Plasty

17 04 11

Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10

20

KOMUNÁLNÍ ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ ŽIVNOSTENSKÉ, PRŮMYSLOVÉ ODPADY A ODPADY Z ÚŘADŮ), VČETNĚ SLOŽEK Z ODDĚLENÉHO SBĚRU

20 01 01

Papír a lepenka

20 01 39

Plasty

20 03 01

Směsný komunální odpad

20 03 07

Objemný odpad

20 03 99

Komunální odpady jinak blíže neurčené

 

OBCHODNÍ PARTNEŘI 

 

Kontakt

HOT TECH s.r.o. Areál bývalého vojenského letiště
Na Letišti 429/98
750 02 Přerov-Bochoř
Czech Republic